Phương thức nặc danh trong C#

Chúng ta đã bàn luận rằng Delegate trong C# được sử dụng để tham chiếu bất kỳ phương thức nào mà có cùng dấu hiệu như trong Delegate đó. Nói cách khác, bạn có thể gọi một phương thức mà có thể được tham chiếu bởi một Delegate bởi sử dụng đối tượng Delegate đó. […]

Generic trong C#

Generic trong C# cho phép bạn trì hoãn đặc tả (Specification) của kiểu dữ liệu của việc lập trình các phần tử trong một lớp hoặc một phương thức, tới khi nó thực sự được sử dụng trong chương trình. Nói cách khác, Generic cho phép bạn viết một lớp hoặc phương thức có thể […]

Generic trong C#

Generic trong C# cho phép bạn trì hoãn đặc tả (Specification) của kiểu dữ liệu của việc lập trình các phần tử trong một lớp hoặc một phương thức, tới khi nó thực sự được sử dụng trong chương trình. Nói cách khác, Generic cho phép bạn viết một lớp hoặc phương thức có thể […]

Generic trong C#

Generic trong C# cho phép bạn trì hoãn đặc tả (Specification) của kiểu dữ liệu của việc lập trình các phần tử trong một lớp hoặc một phương thức, tới khi nó thực sự được sử dụng trong chương trình. Nói cách khác, Generic cho phép bạn viết một lớp hoặc phương thức có thể […]

Cú pháp C# cơ bản

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Trong phương pháp lập trình hướng đối tượng, một chương trình gồm các đối tượng đa dạng mà tương tác với nhau bằng các cách thức của action. Các action mà một đối tượng có thể nhận được gọi là các phương thức. Các đối […]

Cú pháp C# cơ bản

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Trong phương pháp lập trình hướng đối tượng, một chương trình gồm các đối tượng đa dạng mà tương tác với nhau bằng các cách thức của action. Các action mà một đối tượng có thể nhận được gọi là các phương thức. Các đối […]

Cú pháp C# cơ bản

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Trong phương pháp lập trình hướng đối tượng, một chương trình gồm các đối tượng đa dạng mà tương tác với nhau bằng các cách thức của action. Các action mà một đối tượng có thể nhận được gọi là các phương thức. Các đối […]

Thuộc tính (Property) trong C#

Thuộc tính – Property là các thành viên được đặt tên của các lớp, cấu trúc, và Interface. Các biến thành viên hoặc các phương thức trong một lớp hoặc cấu trúc được gọi là các Field. Thuộc tính là một sự kế thừa của các Field và được truy cập bởi sử dụng cùng […]

Delegate trong C#

Delegate trong C# là tương tự như con trỏ tới các hàm, trong C hoặc trong C++. Delegate là một biến kiểu tham chiếu chứa tham chiếu tới một phương thức. Tham chiếu đó có thể được thay đổi tại runtime. Đặc biệt, các delegate được sử dụng để triển khai các sự kiện và […]

Delegate trong C#

Delegate trong C# là tương tự như con trỏ tới các hàm, trong C hoặc trong C++. Delegate là một biến kiểu tham chiếu chứa tham chiếu tới một phương thức. Tham chiếu đó có thể được thay đổi tại runtime. Đặc biệt, các delegate được sử dụng để triển khai các sự kiện và […]