Mã hóa URL trong HTTP

Các HTTP URL có thể chỉ được gửi thông qua Internet bởi sử dụng bộ ký tự ASCII, mà thường chứa các ký tự bên ngoài bộ ký tự ASCII. Vì thế các ký tự không an toàn phải được đổi chỗ với a % được theo sau bởi hai chữ số hệ thập lục […]

Phương thức trong HTTP

Tập hợp các phương thức phổ biến cho HTTP/1.1 được xác định bên dưới và bộ thiết lập này có thể được mở rộng dựa trên các sự yêu cầu. Những tên method này là case-sensitive và chúng phải được sử dụng trong dạng chữ hoa. GET được sử dụng để lấy lại thông tin […]

Bảo mật trong HTTP

HTTP được sử dụng cho giao tiếp thông tin qua Internet, vì thế các nhà lập trình ứng dụng, các nhà cung cấp thông tin, và những người sử dụng nên nhận biết các giới hạn bảo vệ trong HTTP/1.1. Chương thảo luận này sẽ không bao gồm các giải pháp rõ ràng tới những […]

Phản hồi (Response) trong HTTP

Sau khi nhận và phiên dịch một thông báo yêu cầu, một Server gửi tín hiệu phản hồi với một thông báo phản hồi HTTP. Các khu vực dưới đây giải thích cách sử dụng của mỗi đối tượng trong một thông báo phản hồi HTTP. Một dòng trạng thái bao gồm phiên bản giao […]

Mã hóa URL trong HTTP

Các HTTP URL có thể chỉ được gửi thông qua Internet bởi sử dụng bộ ký tự ASCII, mà thường chứa các ký tự bên ngoài bộ ký tự ASCII. Vì thế các ký tự không an toàn phải được đổi chỗ với a % được theo sau bởi hai chữ số hệ thập lục […]

Yêu cầu (Request) trong HTTP

Một Client gửi một yêu cầu HTTP tới một Server trong mẫu một thông báo yêu cầu mà bao gồm định dạng sau: Các phần dưới giải thích cách sử dụng của mỗi đối tượng trong thông báo yêu cầu HTTP. Dòng Yêu cầu bắt đầu với một thủ tục method, được theo sau bởi […]

Mã hóa URL trong HTTP

Các HTTP URL có thể chỉ được gửi thông qua Internet bởi sử dụng bộ ký tự ASCII, mà thường chứa các ký tự bên ngoài bộ ký tự ASCII. Vì thế các ký tự không an toàn phải được đổi chỗ với a % được theo sau bởi hai chữ số hệ thập lục […]

Yêu cầu (Request) trong HTTP

Một Client gửi một yêu cầu HTTP tới một Server trong mẫu một thông báo yêu cầu mà bao gồm định dạng sau: Các phần dưới giải thích cách sử dụng của mỗi đối tượng trong thông báo yêu cầu HTTP. Dòng Yêu cầu bắt đầu với một thủ tục method, được theo sau bởi […]

Caching trong HTTP

HTTP được sử dụng một cách đặc trưng cho các hệ thống thông tin được phân phối, nơi mà hiệu suất có thể được nâng cao bởi sử dụng các bộ nhớ ẩn phản hồi. Giao thức HTTP/1.1 bao gồm một số các yếu tố được dự định để thực hiện các công việc lưu […]

Yêu cầu (Request) trong HTTP

Một Client gửi một yêu cầu HTTP tới một Server trong mẫu một thông báo yêu cầu mà bao gồm định dạng sau: Các phần dưới giải thích cách sử dụng của mỗi đối tượng trong thông báo yêu cầu HTTP. Dòng Yêu cầu bắt đầu với một thủ tục method, được theo sau bởi […]