Capped Collection trong MongoDB

Capped collections là các Circular Collection có kích cỡ cố định mà theo sau thứ tự chèn để làm tăng cao hiệu suất của các hoạt động create, read và delete. Với Circular, nó nghĩa là khi kích cỡ cố định được cấp phát hết cho Collection, thì nó sẽ bắt đầu xóa Document cũ […]