Tạo Backup trong MongoDB

Để tạo Backup của cơ sở dữ liệu trong MongoDB, bạn nên sử dụng lệnh mongodump. Lệnh này sẽ dump tất cả dữ liệu của Server vào trong dump directory. Có nhiều tùy chọn có sẵn từ đó bạn có thể giới hạn lượng dữ liệu hoặc tạo backup của Remote Server. Cú pháp Cú […]

Kiểu dữ liệu trong MongoDB

MongoDB hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu được liệt kê dưới đây: Chuỗi: Đây là kiểu dữ liệu được sử dụng phổ biến nhất để lưu giữ dữ liệu. Chuỗi trong MongoDB phải là UTF-8 hợp lệ. Số nguyên: Kiểu dữ liệu này được sử dụng để lưu một giá trị số. Số nguyên có […]

Capped Collection trong MongoDB

Capped collections là các Circular Collection có kích cỡ cố định mà theo sau thứ tự chèn để làm tăng cao hiệu suất của các hoạt động create, read và delete. Với Circular, nó nghĩa là khi kích cỡ cố định được cấp phát hết cho Collection, thì nó sẽ bắt đầu xóa Document cũ […]

Hạn chế của chỉ mục trong MongoDB

Mỗi chỉ mục không chỉ chiếm dụng một phần không gian bộ nhớ mà còn gây ra một overhead trên mỗi hoạt động insert, update, và delete. Vì thế, nếu bạn hiếm khi sử dụng Collection của mình cho các hoạt động read, thì bạn không nên sử dụng chỉ mục cho nó. Khi chỉ […]

ObjectId trong MongoDB

Bạn đã thấy sự sử dụng của ObjectId trong MongoDB trong các chương trước đó. Trong chương này, chúng ta sẽ hiểu cấu trúc của ObjectId. Một ObjectId là một kiểu BSON (12 byte) có cấu trúc như sau: 4 byte đầu tiên biểu diễn số giây từ UNIX Epoch. 3 byte tiếp theo là […]

Hạn chế của chỉ mục trong MongoDB

Mỗi chỉ mục không chỉ chiếm dụng một phần không gian bộ nhớ mà còn gây ra một overhead trên mỗi hoạt động insert, update, và delete. Vì thế, nếu bạn hiếm khi sử dụng Collection của mình cho các hoạt động read, thì bạn không nên sử dụng chỉ mục cho nó. Khi chỉ […]

ObjectId trong MongoDB

Bạn đã thấy sự sử dụng của ObjectId trong MongoDB trong các chương trước đó. Trong chương này, chúng ta sẽ hiểu cấu trúc của ObjectId. Một ObjectId là một kiểu BSON (12 byte) có cấu trúc như sau: 4 byte đầu tiên biểu diễn số giây từ UNIX Epoch. 3 byte tiếp theo là […]

Capped Collection trong MongoDB

Capped collections là các Circular Collection có kích cỡ cố định mà theo sau thứ tự chèn để làm tăng cao hiệu suất của các hoạt động create, read và delete. Với Circular, nó nghĩa là khi kích cỡ cố định được cấp phát hết cho Collection, thì nó sẽ bắt đầu xóa Document cũ […]

ObjectId trong MongoDB

Bạn đã thấy sự sử dụng của ObjectId trong MongoDB trong các chương trước đó. Trong chương này, chúng ta sẽ hiểu cấu trúc của ObjectId. Một ObjectId là một kiểu BSON (12 byte) có cấu trúc như sau: 4 byte đầu tiên biểu diễn số giây từ UNIX Epoch. 3 byte tiếp theo là […]

ObjectId trong MongoDB

Bạn đã thấy sự sử dụng của ObjectId trong MongoDB trong các chương trước đó. Trong chương này, chúng ta sẽ hiểu cấu trúc của ObjectId. Một ObjectId là một kiểu BSON (12 byte) có cấu trúc như sau: 4 byte đầu tiên biểu diễn số giây từ UNIX Epoch. 3 byte tiếp theo là […]