Tham số biến trong C

Đôi khi trong một số trường hợp, bạn muốn có một hàm nhận các tham số thay cho các tham số đã được định nghĩa trước. Ngôn ngữ C cung cấp cho bạn giải pháp cho tình huống này và bạn được phép để định nghĩa một hàm mà chấp nhận các tham số hàm […]

Tham số biến trong C

Đôi khi trong một số trường hợp, bạn muốn có một hàm nhận các tham số thay cho các tham số đã được định nghĩa trước. Ngôn ngữ C cung cấp cho bạn giải pháp cho tình huống này và bạn được phép để định nghĩa một hàm mà chấp nhận các tham số hàm […]

Hàm printf() trong C

Hàm printf() trong Thư viện C chuẩn gửi output đã được định dạng tới một stdout. Dưới đây là phần khai báo cho hàm printf() trong ngôn ngữ lập trình C: format: Đây là chuỗi chứa text được ghi tới stdout. Nó có thể chứa các thẻ định dạng có thể được nhúng mà được thay […]

ctype.h trong C

Header file có tên ctype.h của Thư viện C khai báo một số hàm khá hữu ích cho việc kiểm tra và ánh xạ các ký tự. Tất cả các hàm này nhận Hàm int như là một tham số, mà có giá trị phải là EOF hoặc có thể biểu diễn như là một […]

Đọc – Ghi File trong C

Chương trước đã giải thích về các thiết bị nhập – xuất tiêu chuẩn được xử lý bởi ngôn ngữ C. Ở chương này chúng ta sẽ thấy cách lập trình viên tạo, mở và đóng các file văn bản hoặc file nhị phân với các dữ liệu lưu trữ. Một file biểu diễn một […]

Con trỏ trong C

Con trỏ – Pointer trong ngôn ngữ C rất dễ học. Một vài tác vụ trong ngôn ngữ C được thực hiện dễ dàng hơn nhờ con trỏ, và những tác vụ khác trở nên linh hoạt hơn, như trong việc cấp phát bộ nhớ, không thể thực hiện mà không dùng con trỏ. Do […]

Biến trong lập trình C

Một biến trong C không là gì nhưng là một tên được đưa ra đến bộ nhớ lưu trữ để chương trình có thể thao tác. Mỗi biến trong C có một kiểu xác định, để xác định cỡ và layout cho bộ nhớ biến đó. Phạm vi của giá trị có thể được dự […]

Đọc – Ghi File trong C

Chương trước đã giải thích về các thiết bị nhập – xuất tiêu chuẩn được xử lý bởi ngôn ngữ C. Ở chương này chúng ta sẽ thấy cách lập trình viên tạo, mở và đóng các file văn bản hoặc file nhị phân với các dữ liệu lưu trữ. Một file biểu diễn một […]

Biến trong lập trình C

Một biến trong C không là gì nhưng là một tên được đưa ra đến bộ nhớ lưu trữ để chương trình có thể thao tác. Mỗi biến trong C có một kiểu xác định, để xác định cỡ và layout cho bộ nhớ biến đó. Phạm vi của giá trị có thể được dự […]

ctype.h trong C

Header file có tên ctype.h của Thư viện C khai báo một số hàm khá hữu ích cho việc kiểm tra và ánh xạ các ký tự. Tất cả các hàm này nhận Hàm int như là một tham số, mà có giá trị phải là EOF hoặc có thể biểu diễn như là một […]