Xử lý tín hiệu (Signal Handling) trong C++

Tín hiệu (Signal) là các ngắt (interrupt) được phân phối tới một tiến trình xử lý bởi hệ điều hành mà có thể kết thúc một chương trình. Bạn có thể tạo các ngắt bằng việc nhấn CTRL+C trên hệ thống UNIX, LINUX, Mac OS hoặc Windows. Có các signal mà không thể bị bắt […]

Hằng (Constant/Literal) trong C/C++

Constant liên quan tới các giá trị cố định mà chương trình không thể thay đổi và chúng được gọi là literals. Constant là một kiểu dữ liệu thay thế cho Literal, còn Literal thể hiện chính nó. Trong ví dụ: const PI = 3.14 thì Constant ở đây là PI, còn Literal là 3.14. […]

Hằng (Constant/Literal) trong C/C++

Constant liên quan tới các giá trị cố định mà chương trình không thể thay đổi và chúng được gọi là literals. Constant là một kiểu dữ liệu thay thế cho Literal, còn Literal thể hiện chính nó. Trong ví dụ: const PI = 3.14 thì Constant ở đây là PI, còn Literal là 3.14. […]

Phạm vi biến trong C++

Một scope (phạm vi) là một khu vực của chương trình nơi biến hoạt động, và nói chung có thể có 3 khu vực mà biến có thể được khai báo: Chúng ta sẽ học hàm và các tham số của hàm là gì trong chương tới. Dưới đây chúng tôi sẽ giải thích khái […]

Phạm vi biến trong C++

Một scope (phạm vi) là một khu vực của chương trình nơi biến hoạt động, và nói chung có thể có 3 khu vực mà biến có thể được khai báo: Chúng ta sẽ học hàm và các tham số của hàm là gì trong chương tới. Dưới đây chúng tôi sẽ giải thích khái […]

Kiểu dữ liệu trong C/C++

Trong khi làm việc với bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, bạn cần sử dụng các kiểu biến đa dạng để lưu giữ thông tin. Các biến, không gì khác ngoài các vị trí bộ nhớ được dành riêng để lưu giá trị. Nghĩa là, khi bạn tạo một biến, bạn dành riêng một […]

Kiểu dữ liệu trong C/C++

Trong khi làm việc với bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, bạn cần sử dụng các kiểu biến đa dạng để lưu giữ thông tin. Các biến, không gì khác ngoài các vị trí bộ nhớ được dành riêng để lưu giá trị. Nghĩa là, khi bạn tạo một biến, bạn dành riêng một […]

Kiểu dữ liệu trong C/C++

Trong khi làm việc với bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, bạn cần sử dụng các kiểu biến đa dạng để lưu giữ thông tin. Các biến, không gì khác ngoài các vị trí bộ nhớ được dành riêng để lưu giá trị. Nghĩa là, khi bạn tạo một biến, bạn dành riêng một […]

Comment trong C/C++

Comment của chương trình là những lời diễn giải của người viết code trong C/C++ code, giúp cho người đọc, kiểm tra mã nguồn dễ hiểu hơn. Tất cả ngôn ngữ lập trình đều có cú pháp riêng để viết comment. C++ hỗ trợ các comment đơn dòng và đa dòng. Tất cả ký tự […]

Comment trong C/C++

Comment của chương trình là những lời diễn giải của người viết code trong C/C++ code, giúp cho người đọc, kiểm tra mã nguồn dễ hiểu hơn. Tất cả ngôn ngữ lập trình đều có cú pháp riêng để viết comment. C++ hỗ trợ các comment đơn dòng và đa dòng. Tất cả ký tự […]