Hàm format() trong Python

Hàm format() được tích hợp sẵn trong Python sử dụng để định dạng một giá trị truyền vào thành một định dạng cụ thể. Hàm format() có 2 tham số: Các bộ định dạng: Trình định dạng có thứ tự như sau: Trong đó: Phương thức format() trả về kết quả đã được định dạng […]

SQL Server

Học SQL Server cơ bản, lệnh SQL Server và các ví dụ minh họa rõ ràng để bạn hiểu cách sử dụng lệnh SQL Server. MS SQL Server là hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) của Microsoft. Nó được xây dựng cho các chức năng cơ bản như lưu trữ […]

SQL Server

Học SQL Server cơ bản, lệnh SQL Server và các ví dụ minh họa rõ ràng để bạn hiểu cách sử dụng lệnh SQL Server. MS SQL Server là hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) của Microsoft. Nó được xây dựng cho các chức năng cơ bản như lưu trữ […]

Hàm frozenset() trong Python

frozenset() là hàm tích hợp sẵn trong Python, nhận đầu vào là một đối tượng iterable và trả về đối tượng frozenset không thay đổi. Frozen set là một phiên bản bất biến của một đối tượng set trong Python, chỉ khác là phần tử của set có thể được sửa đổi bất cứ lúc […]

Các hàm Python tích hợp sẵn

Trong bài trước bạn đã biết rằng Python có loại hàm cơ bản, một là hàm tích hợp sẵn, hai là hàm do người dùng tự định nghĩa. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về danh sách các hàm được tích hợp sẵn trên Python. Trình thông dịch của Python có sẵn một số […]

Hàm isinstance() trong Python

Hàm isinstance() tích hợp sẵn trong Python kiểm tra xem môt đối tượng (tham số thứ nhất) là một instance hay là một lớp con của Classinfo (tham số thứ hai). Hàm isinstance() có 2 tham số: Hàm isinstance() trả về: Ví dụ, nếu tham số classinfo là một tuple, hàm này sẽ trả về […]

Hàm help() trong Python

Hàm help() tích hợp sẵn trong Python được sử dụng để hiển thị tài liệu và gọi hệ thống trợ giúp của các module, hàm, lớp, từ khóa… Các tham số của hàm help(): Hàm help() được sử dụng để tương tác, dùng trong trình thông dịch khi bạn cần trợ giúp viết chương trình […]

Định dạng chuẩn và quy ước viết code trong HTML5

Các nhà lập trình web thường không thống nhất kiểu viết code và cú pháp khi sử dụng HTML. Vào thời gian từ năm 2000 đến 2010, nhiều lập trình viên đã chuyển cách viết từ HTML sang XHTML – ngôn ngữ đòi hỏi cú pháp được viết một cách đúng chuẩn nghiêm ngặt (well-formed). […]

Hàm issubclass() trong Python

Hàm issubclass() tích hợp sẵn trong Python kiểm tra xem môt đối tượng (tham số thứ nhất) có phải là một lớp con của classinfo (tham số thứ hai) hay không. Hàm issubclass() có 2 tham số: Hàm issubclass() trả về: Chạy chương trình, kết quả trả về là: Lưu ý là lớp cũng được […]

Các dự án Python mã nguồn mở dành cho người mới bắt đầu

Đâu là các dự án Python mã nguồn mở tốt nhất có thể học hỏi? Đây có lẽ là một trong những câu hỏi thường gặp nhất mà các “newbie” chân ướt chân ráo bước vào thế giới của Python thắc mắc và tìm hiểu. Nếu bạn là người ham học hỏi thì việc đóng […]