Đối tượng Response trong Node.js

Đối tượng res biểu diễn HTTP Response mà ứng dụng Express gửi phản hồi khi nhận một HTTP Request. Bảng sau liệt kê một số thuộc tính của đối tượng Response trong Node.js. Phương thức res.append(field [, value]) Phương thức này phụ thêm một giá trị cụ thể tới trường HTTP Header của Response. Ví […]