Hàm SYSTEM_USER trong SQL Server

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm xử lý SYSTEM_USER trong SQL Server với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn. Hàm SYSTEM_USER trả về thông tin tên đăng nhập của người dùng hiện tại trong cơ […]

Hàm FLOOR trong SQL Server

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng hàm xử lý số FLOOR() trong SQL Server với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn. Hàm FLOOR trong SQL Server trả về giá trị cận dưới của số hoặc biểu […]

Lệnh CREATE USER trong SQL Server

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng lệnh CREATE USER trong SQL Server, với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt lệnh tốt hơn. CREATE USER tạo cơ sở dữ liệu user để đăng nhập vào SQL Server. Một cơ sở […]

Ràng buộc duy nhất trong SQL Server

Bài viết hướng dẫn cách tạo, thêm và xóa các ràng buộc duy nhất trong SQL Server. Ràng buộc duy nhất là một trường hoặc kết hợp các trường dữ liệu, xác định một cách duy nhất một bản ghi. Một số trường có thể chứa giá trị NULL, miễn là sự kết hợp các […]

LOCAL TEMPORARY TABLE trong SQL Server

Bài viết hướng dẫn cách dùng LOCAL TEMPORARY TABLE trong SQL Server với cú pháp và các ví dụ. Bảng tạm cục bộ LOCAL TEMPORARY TABLE được lưu trong tempdb và SQL Server sẽ tự động xóa bảng khi không còn sử dụng nữa. ten_bang Tên của bảng tạm cục bộ muốn tạo, bắt đầu […]

Toán tử EXCEPT trong SQL Server

Toán tử EXCEPT trong SQL Server được dùng để trả về các hàng trong lệnh SELECT đầu tiên mà không trả về trong lệnh SELECT thứ hai. Mỗi lệnh SELECT sẽ có một bộ dữ liệu. Toán tử EXCEPT lấy bản ghi từ bộ thứ 1 và bỏ các kết quả từ bộ 2. Minh […]

Lệnh SELECT INTO trong SQL Server

Trong SQL Server (Transact-SQL), lệnh SELECT INTO được dùng để tạo bảng từ 1 bảng sẵn có bằng cách sao chép các cột từ bảng ban đầu. Cần nhớ là khi tạo bảng bằng cách này thì bảng mới cũng sẽ được điền các bản ghi từ bảng cũ (dựa trên lệnh SELECT). bieu_thuc Cột […]

ALIAS trong SQL Server

ALIASES trong SQL Server được dùng để tạo tên tạm thời (gọi là bí danh) cho cột hoặc bảng. Cú pháp đặt bí danh cho cột hoặc đặt bí danh cho bảng ten_cot tên ban đầu của cột mà bạn muốn đặt bí danh ten_bang tên ban đầu của bảng mà bạn muốn đặt bí […]

Mệnh đề WHERE trong SQL Server

Trong SQL Server (T-SQL), mệnh đề WHERE được dùng để lọc kết quả từ các lệnh SELECT, INSERT, UPDATE hoặc DELETE. Điều kiện – Là các điều kiện mà bản ghi phải đáp ứng được để được chọn. Ví dụ – một điều kiện Trong mệnh đề WHERE nói trên, chúng ta lọc ra các […]

Ràng buộc duy nhất trong SQL Server

Bài viết hướng dẫn cách tạo, thêm và xóa các ràng buộc duy nhất trong SQL Server. Ràng buộc duy nhất là một trường hoặc kết hợp các trường dữ liệu, xác định một cách duy nhất một bản ghi. Một số trường có thể chứa giá trị NULL, miễn là sự kết hợp các […]