Quản lý người dùng trong Unix/Linux

Có 3 kiểu tài khoản trên một hệ thống Unix: Unix hỗ trợ một khái niệm là tài khoản nhóm Group Account mà tạo nhóm một số tài khoản một cách logic. Mỗi tài khoản sẽ là một phần của bất cứ tài khoản nhóm nào. Nhóm trong Unix đóng vai trò quan trọng trong […]

Quản lý người dùng trong Unix/Linux

Có 3 kiểu tài khoản trên một hệ thống Unix: Unix hỗ trợ một khái niệm là tài khoản nhóm Group Account mà tạo nhóm một số tài khoản một cách logic. Mỗi tài khoản sẽ là một phần của bất cứ tài khoản nhóm nào. Nhóm trong Unix đóng vai trò quan trọng trong […]

Hướng dẫn về Unix

QuanTriMang – Đây là những kiến thức cơ bản về unix và linux dành cho những người mới làm quen với kiểu hệ điều hành này. Loạt bài hướng dẫn cơ bản của chúng tôi sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất về các lệnh của UNIX / Linux. UNIX là gì? UNIX […]

Hướng dẫn về Unix

QuanTriMang – Đây là những kiến thức cơ bản về unix và linux dành cho những người mới làm quen với kiểu hệ điều hành này. Loạt bài hướng dẫn cơ bản của chúng tôi sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất về các lệnh của UNIX / Linux. UNIX là gì? UNIX […]

Hướng dẫn về Unix

QuanTriMang – Đây là những kiến thức cơ bản về unix và linux dành cho những người mới làm quen với kiểu hệ điều hành này. Loạt bài hướng dẫn cơ bản của chúng tôi sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất về các lệnh của UNIX / Linux. UNIX là gì? UNIX […]

Các toán tử Shell cơ bản

Có rất nhiều toán tử được hỗ trợ bởi mỗi Shell. Phần hướng dẫn của chúng tôi dựa trên cơ sở Shell mặc định (Bourne) vì thế chúng ta đang bàn về các toán tử của Bourne shell trong chương này. Có các toán tử sau mà chúng ta cần quan tâm: Bourne shell lúc […]

Unix/Linux là gì?

Hệ điều hành Unix là tập hợp các chương trình mà thực hiện vai trò như một đường link giữa máy tính và người sử dụng. Các chương trình máy tính phân cấp các nguồn hệ thống và phối hợp tất cả các phần bên trong của máy tính được gọi là Hệ điều hành […]

Unix/Linux là gì?

Hệ điều hành Unix là tập hợp các chương trình mà thực hiện vai trò như một đường link giữa máy tính và người sử dụng. Các chương trình máy tính phân cấp các nguồn hệ thống và phối hợp tất cả các phần bên trong của máy tính được gọi là Hệ điều hành […]

Unix/Linux là gì?

Hệ điều hành Unix là tập hợp các chương trình mà thực hiện vai trò như một đường link giữa máy tính và người sử dụng. Các chương trình máy tính phân cấp các nguồn hệ thống và phối hợp tất cả các phần bên trong của máy tính được gọi là Hệ điều hành […]

Các toán tử Shell cơ bản

Có rất nhiều toán tử được hỗ trợ bởi mỗi Shell. Phần hướng dẫn của chúng tôi dựa trên cơ sở Shell mặc định (Bourne) vì thế chúng ta đang bàn về các toán tử của Bourne shell trong chương này. Có các toán tử sau mà chúng ta cần quan tâm: Bourne shell lúc […]