Gửi tin nhắn SMS với ASP và OpenSMS

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về thành phần LiveSoup OpenSMS. Chúng ta sẽ sử dụng ASP để trình bày cụ thể thành phần OpenSMS COM và gửi một vài SMS thử nghiệm. Thành phần OpenSMS được download miễn phí và cho phép gửi 5 tin nhắn SMS miễn phí. Để thử nghiệm […]