Hàm format() trong Python

Hàm format() được tích hợp sẵn trong Python sử dụng để định dạng một giá trị truyền vào thành một định dạng cụ thể. Hàm format() có 2 tham số: Các bộ định dạng: Trình định dạng có thứ tự như sau: Trong đó: Phương thức format() trả về kết quả đã được định dạng […]

Các hàm Python tích hợp sẵn

Trong bài trước bạn đã biết rằng Python có loại hàm cơ bản, một là hàm tích hợp sẵn, hai là hàm do người dùng tự định nghĩa. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về danh sách các hàm được tích hợp sẵn trên Python. Trình thông dịch của Python có sẵn một số […]

Hàm frozenset() trong Python

frozenset() là hàm tích hợp sẵn trong Python, nhận đầu vào là một đối tượng iterable và trả về đối tượng frozenset không thay đổi. Frozen set là một phiên bản bất biến của một đối tượng set trong Python, chỉ khác là phần tử của set có thể được sửa đổi bất cứ lúc […]

Hàm issubclass() trong Python

Hàm issubclass() tích hợp sẵn trong Python kiểm tra xem môt đối tượng (tham số thứ nhất) có phải là một lớp con của classinfo (tham số thứ hai) hay không. Hàm issubclass() có 2 tham số: Hàm issubclass() trả về: Chạy chương trình, kết quả trả về là: Lưu ý là lớp cũng được […]

Hàm isinstance() trong Python

Hàm isinstance() tích hợp sẵn trong Python kiểm tra xem môt đối tượng (tham số thứ nhất) là một instance hay là một lớp con của Classinfo (tham số thứ hai). Hàm isinstance() có 2 tham số: Hàm isinstance() trả về: Ví dụ, nếu tham số classinfo là một tuple, hàm này sẽ trả về […]

Hàm help() trong Python

Hàm help() tích hợp sẵn trong Python được sử dụng để hiển thị tài liệu và gọi hệ thống trợ giúp của các module, hàm, lớp, từ khóa… Các tham số của hàm help(): Hàm help() được sử dụng để tương tác, dùng trong trình thông dịch khi bạn cần trợ giúp viết chương trình […]

Hàm id() trong Python

Hàm tích hợp sẵn id() trong Python trả về giá trị là một số nguyên duy nhất để định danh một đối tượng. Id() có một tham số duy nhất: Hàm id() trả về danh tính của đối tượng. Đây là một số nguyên duy nhất cho đối tượng truyền vào và không đổi trong […]

Hàm input() trong Python

Hàm input() tích hợp sẵn trong Python cho phép người dùng nhập vào dữ liệu, chuyển đổi thành một chuỗi và trả về nội dung đã nhập. input() có một tham số duy nhất: 1. Cách input() hoạt động trong Python Giả dụ input người dùng nhập vào là “Website Quantrimang.com”. Chạy chương trình, kết […]

Hàm ord() trong Python

Hàm ord() tích hợp sẵn trong Python trả về số nguyên đại diện cho mã Unicode của ký tự được chỉ định. Hàm ord() là nghịch đảo của hàm chr() ord() có một tham số duy nhất: Ord() trả về một số nguyên đại diện cho mã Unicode của ký tự được chỉ định. Chạy […]

Hàm sum() trong Python

Hàm tích hợp sẵn sum() trong Python trả về tổng tất cả các số trong iterable. Cú pháp hàm sum() Hàm sum() bắt đầu cộng từ trái qua phải Giá trị trả về từ sum() Hàm sum() trả về tổng của start và các item thành phần của iterable. Ví dụ: Cách sum() hoạt động […]